Latviešu

Privātuma politika

1. Informācija par LFTA

Biedrība "Latvijas Finanšu tehnoloģiju asociācija" (turpmāk - LFTA), reģistrācijas numurs: 40008310419, juridiskā adrese: Ropažu nov., Garkalnes pag., Baltezers, Ričarda iela 20, LV-2164.

Ar mums var sazināties pa tālruni: +371 29488209 vai rakstot uz e-pasta adresi: info@lfta.lv.

2. Mūsu veiktās personu datu apstrādes vispārīgs raskturojums

Šajā paziņojumā ir aprakstīts kā mēs veicam apstrādi personas datiem, kuri var nonākt mūsu rīcībā mūsu īstenotās darbības ietvaros. Šis paziņojums attiecās uz šādām datu subjektu kategorijām:

 • LFTA biedru vai asociēto biedru (turpmāk kopā - biedru) nominētie pārstāvji;
 • sadarbības partneri, to pārstāvji un kontaktpersonas;
 • intereneta vietnes apmeklētāji.

Šī paziņojuma mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos (piemēram, sadarbības līgumos, nolikumos, interneta vietnes vai portāla izmantošanas noteikumos) var būt sniegta papildus informācija par Jūsu personas datu apstrādi. LFTA patur tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt šo paziņojumu.

Informējam Jūs, ka šajā paziņojumā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi, attiecas kā uz fizisku, tā juridisku personu datu apstrādi.

LFTA apzinās, ka personas dati ir Jūsu vērtība un tie tiks apstrādāti, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par LFTA rīcībā esošo Jūsu personu datu drošību.

3. Kādiem nolūkiem LFTA apstrādā Jūsu personas datus un kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamats?

LFTA apstrādās Jūsu personas datus tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem leģitīmiem nolūkiem, tai skaitā:

a) Normatīvos aktos noteikto prasību, kas piemērojami LFTA darbību izpildei

Šī nolūka ietvaros LFTA būtu nepieciešmas izpildīt gan Biedrību un nodibinājumu likuma prasības, gan arī grāmatvedības un nodokļu likumu prasības, Arhīvu likuma prasības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Galvenie izmantojamie tiesiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

 • Juridisku pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas “c” punkts), piemēram, sniedzot atskaites par darbiniekiem samaksātajiem nodokļiem.

b) LFTA darbības popularizēšana un informēšanas aktivitāšu nodrošināšana

Šī nolūka ietvaros LFTA var izmantot LFTA darbinieku un biedru nominēto pārstāvju personas datus, lai veidotu un izplatītu publicitātes materiālus (teksta, foto, video formātā), gan speciāli veidotus, gan iegūtus no dažādiem pasāķumiem, lai popularizētu LFTA vai tās biedru darbību un informētu biedrus vai plašāku sabiedrību par LFTA darbību.

Pasākumos, ko rīkos LFTA un kuros tiek veikta fotogrāfēšana vai video ieraksti, dalībniekus redzamā veidā bridina par šādu datu apstrādi.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

 • Piekrišana (vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas “a” punkts);
 • Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas “f” punkts).

c) LFTA iekšējās darbības nodrošināšana

Šī nolūka ietvaros LFTA būs nepieciešams reģistrēt informāciju par LFTA komiteju sēžu dalībniekiem un to norisi, kā arī informāciju par LFTA komiteju un darba grupu locekļu pretendentu pieredzi un zināšanām.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

 • Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas “f” punkts).

d) Drošības, mantisko interešu apdraudējuma novēršana un izmeklēšana

Šī nolūka ietvaros LFTA būs nepieciešams reģistrēt informāciju par LFTA telpu apmeklētājiem, veikt biroja un īpašumu videonovērošanu, izmantot personas datu apstrādātājus nepieciešamības gadījumā, izpaust informāciju tiesām un citām valsts iestādēm, izmantot normatīvajos aktos piešķirtās tiesības savu leģitīmo interešu nodrošināšanai.

Galvenie izmantojamie tiesiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

 • Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas “f” punkts).

e) Sīkdatņu apstrāde mājaslapā

LFTA tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai atcerētos vai esat jau piekritis tam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes un analizētu apmeklētāju darbības tīmekļa vietnē (pieslēguma laiks, ilgums, skatītākās sadaļas). Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai Jūs personiski identificētu. Ar tām tiek apkopota standarta žurnālierakstu informācija (pieslēguma laiks, ilgums, IP adrese) un anonīma informācija par Jūsu darbībām tīmekļa vietnē.

LFTA Jūsu datus neizmantos profilēšanai vai automatizēto lēmumu pieņemšanai, kas rada tiesiskās sekas, vai, kas līdzīgā veidā būtiski ietekmē Jūs.

4. Kā mēs iegūstam Jūsu personas datus?

Jūsu personas datus LFTA var iegūt kādā no šādiem veidiem:

 • No Jums, ja Jūs iensiegsiet LFTA savu informāciju;
 • No LFTA biedra vai citām trešajām personām, ja informācija nepieciešama LFTA darbības nodrošināšanai;
 • Ja esat LFTA oficiāls biedrs;

Atceries! LFTA biedri, kas ir digitālo finanšu pakalpojumu iestādes, LFTA nesniedz datus par saviem klientiem un LFTA tos nevar pieprasīt.

5. Kas varētu piekļūt Jūsu personas datiem?

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei.

Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:

 • LFTA biedru pilnvarotas personas, ciktāl tas nepieciešams LFTA mērķu sasniegšanai;
 • LFTA biedru ieceltas amatpersonas, mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei;
 • personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti, informācijas sistēmas izstrādātājs/tehniskais uzturētājs, citas personas, kuras ir saistītas ar pārziņa pakalpojumu sniegšanu;
 • valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos, piemēram, tiesībsargājošās iestādes, pašvaldības, nodokļu pārvaldes, zvērināti tiesu izpildītāji;
 • trešās personas, rūpīgi izvērtējot, vai šādai datu nodošanai ir atbilstošs tiesiskais pamats un samērīgs apjoms.

6. Kādus sadarbības partnerus personas datu apstrādē, jeb personas datu apstrādātājus mēs izvēlamies?

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Mēs rūpīgi izvēlamies personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtējam tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības.

Šobrīd mēs varam sadarboties ar šādām personas datu apstrādātāju kategorijām:

 • ārpakalpojumu grāmatveži, auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti;
 • IT infrastruktūras, datu bāzes īpašnieki/izstrādātāji/tehniskais uzturētāji;
 • Arhivēšanas pakalpojumi.

Personas datu apstrādātāju kategorijas var mainīties, par ko mēs veiksim izmaiņas arī šajā “Pirvātuma politika” sadaļā.

7. Vai Jūsu personas dati tiek sūtīti uz ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm?

Personas datus apstrādājam galvenokārt savā juridiskajā adresē vai LFTA rīkotajos pasākumos ārpus tās, vai to veic mūsu nolīgti personas datu apstrādātāji.

Mēs nenododam personas datus uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

8. Cik ilgi LFTA glabās Jūsu personas datus?

Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām.

Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā spēkā esošās normatīvo aktu prasības, kā arī mūsu leģitīmās intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai iznīcināsim.

Zemāk mēs norādām izplatītākos personas datu glabāšanas termiņus:

 • Sīkdatņu informācija – atkarībā no sīkdatnes veida ne ilgāk par sesijas beigām (piemēram, apmeklējuma ilgumam), 24 stundas (unikālo apmeklējumu reģistrēšanai) līdz vienam gadam (piemēram, pirmā apmeklējuma reģistrēšanai);
 • Informācija par LFTA komiteju un darba grupu darbu un tās locekļiem – pastāvīgi, bet informācija, kas tika sniegta LFTA pretendenta atbilstības novērtēšanai – līdz dienai, kamēr pretendents ir attiecīgajā amatā LFTA.

9. Kādas ir Jūsu kā datu subjekta tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi?

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

LFTA ciena šīs Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc, Jūsu pieprasījuma saņemšanas gadījumā, mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, lai sagatavotu atbildi), un, ja būs iespējams, tad izpildīsim Jūsu pieprasījumu.

Jūs varat iegūt informāciju par pie mums esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas datu subjekta tiesības, kādā no šādiem veidiem:

 • Iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtit to mums pa pastu uz šādu adresi: Ropažu nov., Garkalnes pag., Baltezers, Ričarda iela 20, LV-2164.
 • Iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to uz mūsu e-pastu: info@lfta.lv, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemot Jūsu iesniegumu mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju, un atkarībā no attiecīgas situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.

Tiesību raksturojums:

 • Tiesības uz informāciju un piekļūt saviem datiem

  Jums ir tiesības saņemt informāciju par savu datu apstrādi. Galvenā informācija par Jūsu datu apstrādi ir aprakstīta LFTA privātuma paziņojumos.

  Ja vēlaties saņemt atbildes uz jautājumiem, kuri nav aprakstīti privātuma paziņojumos, LFTA pēc iespējas sniegs atbildes uz jautājumiem, kas aptver Jums obligāti sniedzamo informāciju, ja tas neaizskars citas datu subjekta intereses vai komercnoslēpumu.

  Gadījumā, ja vēlaties piekļūt citiem specifiskiem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, Jums būs jāiesniedz iesniegums, pieprasot konkrētos datu veidus, kā arī pamatojumu šādu datu nepieciešamībai.

 • Tiesības labot datus

  Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat mums snieguši, piemēram, izmaiņas personas kodā, saziņas adresē, telefona numura vai e-pasta maiņa, lūdzam Jūs sazināties ar mums un iesniegt mums aktuālos datus.

 • Tiesības uz dzēšanu

  Jums ir tiesības lūgt mums dzēst personas datus, kuri vairs nav nepieciešami apstrādes nolūka sasniegšanai, vai arī ja datu apstrāde ir bijusi nepamatota.

 • Tiesības ierobežot apstrādi

  Jums ir tiesības pieprasīt ierobežot datu apstrādi, kamēr mēs pārbaudām datu precizitāti vai apstrādes pamatojumu, ja Jūs esat pieprasījis mums labot savus personas datus vai iebildis pret personas datu apstrādi (sk. zemāk).

 • Tiesības iebilst

  Jums ir tiesības iebilst pret apstrādi, ja uzskatāt, ka mums nav tiesību apstrādāt Jūsu personas datus, pamatojoties uz leģitīmajām interesēm. Tomēr datu apstrādi mēs varam turpināt, ja iespējams uzrādīt pārliecinošus attaisnojošus iemeslus, kas atsver Jūsu intereses, tiesības un brīvības.

 • Tiesības uz datu pārnesamību

  Jums var būt tiesības pieprasīt, lai Jūsu personas dati, kurus esat mums iesniedzis apstrādei, pamatojoties uz piekrišanu vai līguma izpildei, tiktu izsniegti Jums vai nosūtīta citam datu pārzinim strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā.

 • Piekrišanas atsaukšana

  Ja Jūsu personas datu apstrāde pamatojas uz Jūsu doto piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt un mēs turpmāk Jūsu personas datus uz piekrišanas pamata neapstrādāsim. Tomēr apstrāde, kas pamatojas uz citiem tiesiskajiem pamatiem var tikt turpināta.

10. Kur Jūs varat iesniegt sūdzību saistībā ar personas datu apstrādi saistītiem jautājumiem?

Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums.

Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu un Jūs uzskatāt, ka mēs tomēr pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju Jūs varat atrast Datu valsts inspekcijas mājas lapā t(http://www.dvi.gov.lv/lv/datu-aizsardziba/privatpersonam/iesniegumu-paraugi/).

11. Kādēļ Jums ir jāsniedz mums savi personas dati?

Galvenokārt, mēs Jūsu personas datus apstrādājam, lai izpildītu mums saistošos juridiskos pienākumus un, lai īstenotu savas leģitīmās intereses. Šajos gadījumos mums noteiktas informācijas iegūšana ir nepieciešama attiecīgu nolūku sasniegšanai, līdz ar to šādas informācijas nesniegšana var apdraudēt darījuma attiecību uzsākšanu vai līguma izpildi.